Personuppgiftspolicy

Vi månar om din integritet
Vi på Min Almanacka (Equiplan) värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@minalmanacka.com eller ringa kundtjänst på telefon 0415-40050

För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgifts policy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

MinAlmanacka i Sverige AB är personuppgiftsansvarig
Min Almanacka (Equiplan) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig tar Min Almanacka (Equiplan) ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto hos Min Almanacka (Equiplan).

Våra kontaktuppgifter:
MinAlmanacka i Sverige AB
Västerstad 9027, 242 97 Hörby
Org.nr: 556511-7016
Tel: 0415-40050
E-post: info@minalmanacka.com 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köphistorik och i det fall du handlar mot faktura även ditt personnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Behandling med stöd av ditt samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Min Almanacka (Equiplan) behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Min Almanacka (Equiplan). I sådant fall kommer Min Almanacka (Equiplan) inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till. Se vidare under avsnitt ”Rätten till dina personuppgifter” nedan.

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig
Dina personuppgifter används av Min Almanacka (Equiplan) för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt eller avisera paketleverans via SMS. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig. 

Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen

Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. För att kunna ge dig personliga och relevanta erbjudanden och information kan vi även komma att följa dina köpvanor när du besöker vår hemsida. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Se vidare under avsnitt ”Rätten till dina personuppgifter” nedan.

Hur använder vi dina uppgifter?
För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan. 

Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics, för att automatiskt samla in information om dig när du använder Min Almanacka (Equiplan)s hemsida och leverera en bättre upplevelse på Min Almanacka (Equiplan)s hemsida. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen.

Till vem överför vi dina uppgifter?
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för Min Almanacka (Equiplan)s räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Min Almanacka (Equiplan)s instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag. 

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis,

  • att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster
  • att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,
  • att tryckerier kan få dina adressuppgifter för utskrift av dina adressuppgifter vid utskick av postala kunderbjudanden,
  • att samarbetspartners kan få dina personuppgifter för att ge dig anpassade erbjudanden baserade på din köphistorik i digitala kanaler,
  • att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysnings företag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,
  • att uppgifter om ditt besök på vår webbsida överförs till Google genom Google Analytics, uppgifter om skyddsåtgärder finns på support.google.com,
  • att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Min Almanacka (Equiplan)s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Min Almanacka (Equiplan).

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. På Min Almanacka (Equiplan) skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

Rätten till dina personuppgifter

  • Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Min Almanacka (Equiplan) (t.ex. garantitid), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Min Almanacka (Equiplan) att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.
  • Begränsning av behandling och dataportabilitet – Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se avsnitt ovan).

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Equiplans webb!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Equiplans webb!